Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Hatay 18 °C
Az Bulutlu

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 21
Yasal Kapsam : 13 b/3
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 – 1.539.538,00
Ortak Alım : Hayır
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
KIRIKHAN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT ÜRÜNLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/4194
1-İdarenin
a) Adresi : Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. No:2 31450 KIRIKHAN/HATAY
b) Telefon ve faks numarası : 3263441866 – 3263441006
c) Elektronik Posta Adresi : malihizmetler@kirikhan.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
MOTORİN:420.000 LT- BENZİN :20.000 LT – OTOGAZ (LPG) 20.000 LT
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : 1.İhale konusu 95 oktan kurşunsuz benzin alımları, YÜKLENİCİ ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE’ nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey ıslak imzalı akaryakıt alım fişleri karşılığında verilecektir. 2.Motorin alımları ise İDARE’ nin görevlendireceği personel nezaretinde dolum tesisinde doldurularak mühürlenecek ve komisyon nezaretinde İdarenin ihtiyacı kadar peyderpey getirilerek bakım onarım atölyesindeki tankına boşaltılacaktır. 3.Yüklenici 1 adet yakıt pompasını İdarenin bakım onarım atölyesine kuracaktır. Pompanın her türlü bakım onarım giderler Yükleniciye aittir. 4.Yüklenici atölyeye kurmuş olduğu akaryakıt pompasına pampa takip sistemi kuracaktır. Sistemin her türlü bakım onarım giderleri yükleniciye aittir. 5.Yüklenici her araç için araç tanıtım kartı verecektir, kart masrafları yükleniciye aittir. Kartların kaybolması veya bozulması durumunda ikinci kart masrafı idareye aittir. 6. Yüklenici, Atölyede bulunan pompanın elektrik kesintisi olması durumunda çalıştırılabilmesi için 1 adet jeneratör bulunduracaktır. Jeneratörün her türlü bakım onarım giderleri yükleniciye, akaryakıt masrafları ise idareye aittir.
c) Teslim tarihi : 1.İhale konusu 95 oktan kurşunsuz benzin ve Otogaz (LPG) alımları, YÜKLENİCİ ye ait bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE’ nin araçlarının ihtiyacı nispetinde peyderpey ıslak imzalı akaryakıt alım fişleri karşılığında verilecektir. 2.Motorin alımları ise İDARE’ nin görevlendireceği personel nezaretinde dolum tesisinde doldurularak mühürlenecek ve komisyon nezaretinde İdarenin ihtiyacı kadar peyderpey getirilerek bakım onarım atölyesindeki tankına boşaltılacaktır. 3.Yüklenici 1 adet yakıt pompası ve idari şartnamede belirtilen sistem ve ekipmanları İdarenin bakım onarım atölyesine kuracaktır. Pompanın ve diğer ekipmanların her türlü bakım onarım giderler Yükleniciye aittir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kırıkhan Belediyesi – Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. No:2 31450-Kırıkhan/HATAY
b) Tarihi ve saati : 08.02.2016 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)-İstekli; bir Akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu ise T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belgeyi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

b)-İstekli; bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik belgesi ve bayilik sözleşmesi veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

c)-T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik lisansı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen her türlü akaryakıt satışını gösteren belge.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı HATAY (Kırıkhan) Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Kanatlı Cad. No:2 31450-Kırıkhan/HATAY adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

ihale-ilanı-450x300

Kırıkhan Belediyesi

Sitemizde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz..

Cumhuriyet Mahallesi General Şükrü Kanatlı Caddesi No:2 Kırıkhan-HATAY
Santral No: 0326-344 14 22|Faks No: 0326 344 10 06